Brick&BoneLamm


lamb chop, Restaurant Brick & Bone, Karlsruhe, 2017