Sushi


sushi, Restaurant Kaiseki, Karlsruhe, 2016